Nr.21 Uit het kernteam

4 maart 2021 is het kernteam van het NDS weer bij elkaar geweest. De high-lights delen we graag.

Het NDS-Brandweer

De afgelopen maanden heeft het brandweerveld bepaald niet stilgezeten met betrekking tot digitale simulaties. Zo heeft Gelderland-Zuid samen met het netwerk een webinar gehouden over enkele simulatie applicaties die in gebruik zijn, klik hier om het webinar te bekijken. Dit webinar werd door circa 1000 mensen bekeken en gaat ook een vervolg krijgen.

Het IFV heeft een inventariserend onderzoek uitgevoerd over het gebruik van, maar ook de behoeften aan, digitale simulatiemiddelen binnen het brandweeronderwijs in Nederland, het rapport wordt binnenkort gepubliceerd. Daarnaast wordt er op dit moment een digitaal platform ontwikkeld waarop o.a. zichtbaar is voor welke doelgroepen, onderwerpen en thema’s de diverse digitale simulatiemiddelen gebruikt worden. Tevens vindt men hier een overzicht van alle op dit moment beschikbare middelen met daarbij een uitgebreide productbeschrijving.

Het NDSB heeft op 10 maart a.s. een overleg met een volle agenda. Het NDSB netwerk heeft de afgelopen periode weer een aantal nieuwe leden mogen verwelkomen vanuit het veld, de stand staat nu op meer dan 70 leden. Tijdens dit overleg zullen 4 projectgroepen samengesteld worden die aan de slag gaan met 4 initiatieven:

 1. Uitwerking applicatie basisprincipes brandbestrijding
 2. Inventarisatie en analyse van (op korte termijn) beschikbare human machine interfaces (HMI) zoals VR brillen
 3. Handreiking voor instructeurs/docenten/oefenstaf in het gebruik van digitale simulatiemiddelen
 4. Verdere borging van het netwerk in de landelijk structuur van netwerken, raden en commissies.

Als laatste constateren we dat de aanschaf en gebruik van VR brillen in brandweerland enorm is toegenomen. Dit komt mede door een aantal nieuwe applicaties voor o.a. levensreddend handelen, pompbediener tankautospuit en straalpijpvoering.

 

Toepassing van digitale simulaties in de waterwereld!

Een voorbeeld van samenwerking tussen partners in de crisisbeheersing.

Sinds een aantal jaren wordt door het Hoogheemraadschap Noord Holland Noorderkwartier, Defensie en de Noord Hollandse Veiligheidsregio’s samengewerkt in het programma Watercrisis. Dit programma beoogd de voorbereiding op een grootschalige overstroming met behulp van betere plannen, OTO en innovatieve concepten te verbeteren. 

 

Het programma behelst diverse onderdelen (een e-learning, serious game, masterclasses voor bestuurders, staf en CPX oefeningen en een grote eindoefening). In al deze onderdelen zijn digitale simulaties inmiddels onmisbare pijlers, zowel voor de operaties als voor OTO activiteiten. Dan gaat het vooral om het gebruik van, bij voorkeur in 3D gepresenteerde, geodata uit nu nog openbare bronnen. Deze data wordt verrijkt met - en ondersteund door - hoogwaardige simulatiemodellen van overstromingen of andere type dreigingen. Door de koppeling van deze modellen aan b.v. de locatie van ziekenhuizen, of het wegennet, of elektriciteitscentrales kan heel gericht de hulpverlening worden georganiseerd en kunnen op termijn de operationele oplossingen ook weer worden ingebracht in het zelfde systeem. Daarmee kunnen we dan bij real time effecten van risico’s en dreigingen koppelen aan actuele reddingsoperaties en deze steeds tijdig en adequaat bijstellen.

 

Voor dat we ook echt zover zijn moet niet alleen de techniek worden geoptimaliseerd, maar moet ook de bereidheid van alle (ook vitale partners) om data en informatie te delen worden gerealiseerd. Vooralsnog ziet het programma Watercrisis zich als een groeiproject waar enerzijds het zwaan kleef aan principe van toepassing kan zijn en anderzijds zij graag vergelijkbare initiatieven opzoekt en koppelingen realiseert ter versterking van de geschetste ambitie. Hoe mooi zou het niet zijn om heel Nederland ter versterking van de crisisbeheersing onder een 3D paraplu te brengen.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met:

Raymond de Landmeter (HHNK) via r.delandmeter@hhnk.nl

Koos Kranenburg (Defensie) via j.kranenburg.03@mindef.nl

 

Ontwikkelingen rondom Immersieve Technologieën bij JenV/interdepartementaal

 1. Kamermotie: start onderzoek WODC;
 2. Start beleidsnetwerk(je) Circuit Immersie;
 3. KIA Veiligheid;
 4. PPS-constructie rondom Immersieve Technologieën;

 

 1. Kamermotie: start onderzoek WODC;

Zoals in eerdere nieuwsbrieven vermeldt, is het ministerie van Justitie en Veiligheid eigenaar van Motie Van der Staaij en Van der Graaf over het rapport Verantwoord Virtueel van het Rathenau Instituut. De minister voor Rechtsbescherming heeft daarop toegezegd om een onderzoek uit te laten voeren door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van Justitie en Veiligheid. Het WODC heeft daarbij het onderzoek geoffreerd en dit onderzoek is inmiddels van start gegaan. Het Rathenau Instituut, het ministerie van JenV en hogere onderwijsinstellingen nemen plaats in de begeleidingscommissie van dit onderzoek. Na afronding van het onderzoek rondom de zomer van 2021 zal een kabinetsreactie geschreven moeten worden, waarvoor JenV verantwoordelijk is.

 1. Start beleidsnetwerk(je) Circuit Immersie;

Na afronding van het onderzoek genoemd bij (1) zal interdepartementale afstemming moeten plaatsvinden. Daarop anticiperend organiseert JenV een beleidsnetwerk(je) genaamd Circuit Immersie met de ministeries die een rol gaan hebben in de uitvoering van de kabinetsreactie, bijvoorbeeld Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als het gaat om ethiek en Volksgezondheid, Welzijn en Sport als het gaat om de implicaties rondom het classificeren van medische technologie;

 1. KIA Veiligheid;

Samen met Defensie zit JenV in een Kennis- en Innovatieconvenant met kennisinstellingen op het gebied van Veiligheid. Dit is een extensie van het Missiegedreven Innovatiebeleid en het Topsectorenbeleid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Hierin bespreken we de middellangetermijn onderzoeksbehoeften rondom Veiligheid. Gesprekken duren hier voort. Eerder heeft een externe partij (Fronteer) als missietrekker een aantal adviezen opgesteld na gesprekken met o.a. de leden van het NDS.

 1. PPS-constructie rondom Immersieve Technologieën;

Bovenstaande ontwikkelingen cumuleren in het nadenken over een PPS-constructie: binnenkort ontvangt u een uitnodiging van het ECP – Platform voor de InformatieSamenleving voor het nadenken over een samenwerkingsverband rondom Immersieve Technologieën tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Inspiratie hiervoor is de Dutch Blockchain Coalition, de AI-coalitie en de campagnes van Veiliginternetten.nl. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de gespreken over de inrichting, toepasselijkheid en de doelmatigheid van een dergelijke constructie/platform. Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden, en is zeker de moeite waard om invloed uit te kunnen oefenen op een dergelijk orgaan.

 

Voor het volgende artikel klik hier.