Nr.21 Situationele commandovoering trainen en oefenen in Virtual Reality

Door: Dennis van Heerden, eigenaar Good Work Personnel Development B.V., eigenaar Virtual Reality Learning

De brandweerkorpsen van Noord-Holland Noord en Zaanstreek Waterland verzorgen jaarlijks een vakbekwaamheidsprogramma voor hun OvD’s (+/- 35) Dit vakbekwaamheid programma is gericht op het vergaren van nieuwe kennis, het delen van ervaringen, maar vooral het praktisch trainen en oefenen op de gedragsmatige aspecten van de OvD in functie. In dit verband heeft de brandweer afgelopen jaar een programma ontwikkeld in samenwerking met Good Work Personnel Development wat bestond uit meerdere vormen van leren (Blended) met de integratie van Virtual Reality. In dit artikel geven we weer hoe het traject tot stand is gekomen en welke doelstellingen behaald zijn. Daarnaast is er een mooie showreel te bekijken via deze link: Dutch fire brigade | Virtual Reality training | EyeQ-Learning (eyeq-learning.com)

Doelstelling

Situationele commandovoering en breedschalen is één van de thema’s waar de brandweer op investeert. In situationele commandovoering en breedschalen gaat het vooral om de keuzes die de leider (OvD) maakt gericht op het bestrijden van een incident en de wijze waarop hij of zij kiest om leiding en sturing te geven. Termen als opschaling, delegeren, operationele zuigkracht, scenario denken zijn hierin onderwerpen die uitgebreid aan bod komen. Naast theoretische modellen en vakinhoudelijke kennis is het gedragsmatige component van de OvD als leider in de warme fase een essentieel thema.

Het programma kende meerdere te bereiken doelstellingen, te weten:

  • Impactanalyse kunnen maken van het incident met betrekking tot de omgevingsbalans
  • Inspelen op systeem 1 en systeem 2 van besluitvorming onder druk (stress en spanning)
  • Nadenken over het inschakelen van een 2e OvD en deze een concrete taak opdracht meegeven
  • Scenario denken in belang van het leiderschap en command & control
  • Human factors, afleiders en stressoren herkennen

Opbouw programma

Met deze doelstellingen heeft Good Work Personnel Development een programma samengesteld wat gebaseerd is op het kop – romp – staart principe. Dit principe houdt in dat de ontwikkelaar van de opleiding vooral kijkt naar een zo hoog mogelijk leerrendement door over een bepaalde periode verschillende leerinterventies in te zetten. Hierbij is het uitgangspunt om praktijkgericht te werken omdat vooral het gedragsmatige component centraal stond. Om het programma vorm te geven werd gekozen voor de volgende opbouw:

Kop

  1. Introductiemodule met interview van OvD collega over een praktijkinzet in de regio en zijn ervaringen met het thema situationele commandovoering en breed-schalen. Aan de hand van dit interview werd een deel theorie aangeboden, met een praktische insteek.
  2. Een zelfevaluatie situationeel leiderschap (met als doel te gebruiken op de trainingsdag om zelfreflectie en feedback te stimuleren.

Romp

Virtual Reality carrousel bestaande uit 4 scenario’s uit de eigen omgeving en deels eerder gebeurd in de praktijk. Op basis van de romp is er door Good Work en de brandweer gekeken naar de opbouw van de scenario’s en welke triggers erin verweven dienen te worden. In de bijgevoegde foto’s zijn enkele ruwe schetsen te zien van de totstandkoming van de scenario’s.

Voorbeeld van een grof ontwerp van één van de casussen

Concept en functioneel ontwerp
Op basis van deze scripts werd in samenwerking met de brandweer een filmdag georganiseerd waarin alle essentiële onderdelen voor de VR scenario’s werden vastgelegd. Op basis van de vastgestelde triggers, de gewenste effecten en nabewerking werden de scenario’s gebouwd in het VR platform eyeQ. EyeQ is een VR platform wat fungeert als CMS. Dit houdt in dat de brandweer de scenario’s op andere plaatsen kan blijven gebruiken en zelfs eventuele cursisten individueel toegang kunnen geven middels een eigen account. Eén van de aspecten van het platform is dat de docenten en/of begeleiders keuze momenten kunnen terugzien in de rapportages. Op de Oculus Go is de applicatie geïnstalleerd die verbindingen maakt het platform.

Scenario’s worden in het CMS vormgegeven in een non-lineaire lijn. Hierbij kan de ontwikkelaar de keuzes voor in dit geval de OvD oneindig toevoegen, maar ook elementen als tijdsdruk, audio, video en andere interactiviteit toevoegen.

Tijdens de uitvoering van de training werden er twee dagen training gegeven, waarbij er in kleine groepen van 3 a 4 OvD’s een scenario werd gedraaid. In totaal waren er 4 scenario’s met allemaal hun eigen kenmerken en uitdagingen. In verschillende vormen werd er besluitvorming onder druk gevraagd en stond de wijze van situationele commandovoering en breedschalen centraal.

Staart Oefenweek met tegenspel

In november 2020 zou er een daadwerkelijke oefenweek gedraaid worden, maar deze is onder invloed van de huidige COVID19 maatregelen uitgesteld. Tijdens deze oefenweek zou iedere OvD een scenario draaien waar het thema situationele commandovoering en breedschalen centraal zou staan. Tijdens de VR trainingsdagen hebben de deelnemers gereflecteerd op hun eigen handelen, inzicht opgedaan met andere OvD’s en aan de hand van deze inzichten leer- en vormingsdoelen geformuleerd. De trainingsdagen zijn verplaatst naar 2021, maar de brandweer heeft besloten om ook in 2021 weer gebruik te gaan maken van scenario based training door gebruik te maken van VR. De nieuwe scenario’s worden op dit moment weer ontwikkeld. Een mooie uitbreiding op de bestaande casussen en aanvullende trainingsmaterieel voor meerdere functies.

Lessons Learned

Virtual Reality kan een enorme toegevoegde waarde hebben als het past in het didactisch geheel van opleiden, trainen en oefenen. Als Good Work implementeerde we al eerdere een Blended curriculum met VR binnen het Máxima medisch Centrum, bij de Nationale Politie (Operations) en Zuyderland Medisch Centrum. Hierbij is gemeenschappelijke deler dat deze manier van trainen toegevoegde waarde heeft aan het leerproces van de deelnemers, mits de verschillende onderdelen met elkaar in harmonie komen. De vraag of VR het juiste instrument geschikt is dient dan gesteld te worden. Eén van de andere aspecten en voordelen die bij de brandweer ook is ervaren is door VR in te zetten er zeer effectief getraind kan worden, praktijkervaringen worden gebruikt om kennis te delen en tijdens een trainingsdag is er minder inzet van materiaal en oefenstaf nodig. Het laatste punt is geen vervangen van een echte oefening, maar door het gebruik van VR kan er wel een hogere oefenfrequentie bereikt worden.

 

Voor het volgende artikel klik hier.